List of provisions and stores

“List of provisions and stores” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: tờ khai lương thực, thực phẩm và đồ dự trữ
Giải thích: