literature

‘literature ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : ấh phẩm (quảng cáo); giấy quảng cáo; tập sách nhỏ quảng cáo; tập tài liệu chào hàng