Lithunian

‘Lithunian’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thuộc về Li-tua-nia; tiếng Li-tua-nia; người Li-tuania