Lloyd’s Insurance Brokers Association

‘Lloyd’s Insurance Brokers Association ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Hiệp hộì Những người môi giới Bảo hiểm Lloyd