Lloyd’s list and Shipping Gazette

‘Lloyd’s list and Shipping Gazette ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Nhật báo Vận tải biển và Bản tin (tàu hàng) của Lloyd’s