Lloyd’s Register Book

‘Lloyd’s Register Book ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Niên giám Đăng ký Thương thuyền của Hiệp hội Lloyd’s; sổ Đăng ký tàu của Hiệp hội Lloyd’s