Lloyd’s Register of Shipping

‘Lloyd’s Register of Shipping’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : Hiệp hội Đăng ký Thương thuyền Lloyd’s; Công ty xếp hạng tàu Lloyd’s