load

‘load ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : lượng chỏ; vật chở; hàng chở; hàng hóa của một xe; tải vào; chất (hàng) vào; chất lên (xe, tàu..); tiếp nhận vật chở; chất hàng, bốc hàng