load factor

‘load factor ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hệ số chở hàng; hệ số chở đầy (của tàu, máy bay); suất sử dụng ghế ngồi (trên máy bay)