loading

‘loading ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : việc bốc hàng; việc chất (hàng) lên xuống (tàu, xe); phụ phí bảo hiểm; phí bảo hiểm ngoại ngạch