loan collection

‘loan collection ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bộ sưu tập mượn để triển lãm (về danh họa, dồ cể…)