lockout

‘lockout ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự đình công bế xưởng; cuộc đình công của chủ nhân ‘