Non-current assets

Non-current assets dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kế toán: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Quảng Bình của chúng tôi
Xem thêm ventricular septal defect là gì