Phù hợp với nhu cầu của ai

“Phù hợp với nhu cầu của ai” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh Kinh tế: suit someone’s needs
Ví dụ: □ chúng tôi nghĩ rằng máy hp202 mà ông có thể cung cấp trong vòng hai tuần sẽ rất phù hợp với nhu cầu của chúng tôi.
we think that the hp202, which you can supply within two weeks, suits our needs best.