Prosthesis

Prosthesis’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành y tế: bô phận giả, thiết bị gắn vào cơ thể như một phương tiện trợ giúp, ví dụ hàm
răng giả, chân tay giả, trợ thính cụ v.v.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Quảng Nam của chúng tôi
Xem thêm place of issue là gì