Punch- list

‘Punch- list’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt dùng trong hoạt động đấu thầu: Danh mục các công việc cần hoàn tất
Giải thích thuật ngữ:

Nội dùng được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành

Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Bình Dương của chúng tôi

Xem thêm said to contain là gì