Roundabout

“Roundabout” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: quanh co, theo đường vòng
Giải thích: