Run out the head (bow) rope (stern rope)!

“Run out the head (bow) rope (stern rope)!” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: xông dây dọc mũi (lái)!
Giải thích: