Satisfaction

“Satisfaction” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: sự thỏa mãn, sự vừa lòng, sự toại ý
Giải thích: