Screening Risk Assessment

‘Screening Risk Assessment’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Đánh giá rủi ro sàng lọc
Giải thích thuật ngữ: Một đánh giá rủi ro được thực hiện khi có ít dữ liệu và nhiều giả định để nhận diện những phơi nhiễm cần được đánh giá cẩn thận hơn về rủi ro tiềm ẩn