Seacoast wreck lightbuoy

“Seacoast wreck lightbuoy” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: phao đèn đánh dấu tàu đắm ở ven biển
Giải thích: