Seafarer

“Seafarer” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: người đi biển, thủy thủ
Giải thích: