Seaworthiness

“Seaworthiness” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: tình trạng (khả năng) có thể đi biển được
Giải thích: