Secondary Effect

‘Secondary Effect’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hiệu ứng thứ cấp
Giải thích thuật ngữ: Tác động của một tác nhân ứng suất lên các phần tử hỗ trợ hệ sinh thái, khiến các phần tử này ảnh hưởng đến các phần tử sinh thái có liên quan. (Xem: hiệu ứng sơ cấp).