Secondary Standards

‘Secondary Standards’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tiêu chuẩn thứ cấp
Giải thích thuật ngữ: Các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí bao quanh được đặt ra để bảo vệ lợi ích, bao gồm tác động lên đất, nước, cây trồng, thực vật, vật liệu nhân tạo, động vật, sinh vật hoang dã, tầm nhìn, thời tiết, khí hậu; thiệt hại về tài sản; nguy hại trong vận chuyển; các giá trị kinh tế, tình trạng khỏe mạnh và thoải mái của cá nhân.