Seed Protectant

‘Seed Protectant’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chất bảo vệ hạt
Giải thích thuật ngữ: Một hóa chất được dùng trước khi trồng để bảo vệ các hạt giống và cây con tránh khỏi bệnh tật hay sâu bọ.