Seepage

‘Seepage’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự rỉ thấm
Giải thích thuật ngữ: Sự thẩm thấu của nước qua đất từ các con kênh, mương, kênh nhánh, công trình dẫn nước hay các phương tiện trữ nước không phủ mặt.