Semaphore

“Semaphore” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: truyền tín hiệu bằng ờ tay xémapho
Giải thích: