Semi-Confined Aquifer

‘Semi-Confined Aquifer’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tầng ngậm nước bán giới hạn
Giải thích thuật ngữ: Tầng ngậm nước bị giới hạn bởi lớp đất có độ thẩm thấu kém. Sự tái nạp và xả nước vẫn có thể xảy ra qua những lớp đất này.