Semivolatile Organic Compounds

‘Semivolatile Organic Compounds’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Các hợp chất hữu cơ bán ổn định
Giải thích thuật ngữ: Các hợp chất hữu cơ bay hơi chậm tại nhiệt độ chuẩn ( 200C và áp suất 1 Atm ) .