Septic System

‘Septic System’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hệ thống tự hoại
Giải thích thuật ngữ: Hệ thống tại chỗ được thiết kế để xử lý và loại bỏ nước thải sinh hoạt. Một hệ thống tự hoại tiêu biểu gồm một bể chứa nhận chất thải từ những khu dân cư hay các văn phòng, và một hệ thống các đường dẫn phủ đá hay hố để thải chất lỏng phát sinh (bùn đặc) còn đọng lại sau khi phân hủy các chất rắn bằng vi khuẩn trong bể chứa và phải được bơm ra theo định kỳ.