Service Line Sample

‘Service Line Sample’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Mẫu nước trong đường ống dịch vụ
Giải thích thuật ngữ: Mẫu nước một lít hiện diện trong đường ống dịch vụ ít nhất 6 tiếng và được lấy mẫu theo quy định liên bang.