Service Pipe

‘Service Pipe’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Đường ống dịch vụ
Giải thích thuật ngữ: Đường ống nối từ nguồn nước chính đến tòa nhà cần dùng hay đến hệ thống của khách hàng.