Settling Tank

‘Settling Tank’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bể lắng
Giải thích thuật ngữ: Bể chứa nước thải, nơi các thành phần nặng hơn chìm xuống đáy để bị loại bỏ