Sewage Sludge

‘Sewage Sludge’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Bùn cống
Giải thích thuật ngữ: Bùn từ các nhà máy xử lý công hữu. Công tác loại bỏ chúng được quy định theo Đạo luật nước sạch.