Ship (unship) the fenders!

“Ship (unship) the fenders!” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: đặt (bỏ) quả đệm!
Giải thích: