Shock Load

‘Shock Load’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tải đột biến
Giải thích thuật ngữ: : Quá trình nước thô chứa lượng khác thường các loại tảo, chất keo, chất rắn lơ lửng, có màu, độ đục hoặc các chất ô nhiễm khác đi đến nhà máy nước.