Shore-based installation

“Shore-based installation” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: hệ thống máy móc đặt trên bờ, thiết bị phụ trợ trên bờ
Giải thích: