Significant Deterioration

‘Significant Deterioration’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự sụt giảm đáng kể
Giải thích thuật ngữ: Ô nhiễm gây ra do một nguồn mới nằm trong vùng trước đây còn “sạch”. (Xem: phòng chống sụt giảm đáng kể).