Significant Violations

‘Significant Violations ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Vi phạm chính
Giải thích thuật ngữ: Vi phạm với lượng hay thời gian đủ để cấu thành theo luật định là nơi phóng thải nguồn điểm.