Silviculture

‘Silviculture’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Lâm nghiệp
Giải thích thuật ngữ: Sự quản lý đất rừng để lấy gỗ.