Simultaneously

“Simultaneously” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: đồng thời, cùng một lúc
Giải thích: