Site

‘Site’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Địa điểm
Giải thích thuật ngữ: Một vùng hoặc một nơi nằm trong pháp quyền của EPA hay tiểu bang.