Site Assessment Program

‘Site Assessment Program’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Chương trình đánh giá địa điểm
Giải thích thuật ngữ: Một cách đánh giá địa điểm có chất thải nguy hại, thông qua đánh giá sơ bộ và thanh tra địa điểm để ghi điểm trong Hệ thống xếp loại chất thải nguy hại.