Site Safety Plan

‘Site Safety Plan’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Kế hoạch an toàn địa điểm
Giải thích thuật ngữ: Một yếu tố quan trọng trong tất cả các hành động dọn dẹp, bao gồm thông tin về thiết bị được sử dụng, sự phòng ngừa và các bước tiến hành trong trường hợp có sự cố tại chỗ.