Siting

‘Siting’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Xác định địa điểm
Giải thích thuật ngữ: Quá trình lựa chọn vị trí đặt trang thiết bị.