Slack away (pay away) the chain (cable)!

“Slack away (pay away) the chain (cable)!” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: thả chùng lỉn, xông lỉn!
Giải thích: