Sling

“Sling” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: xếp hàng vào si lắng, si lắng (để xếp hàng vào)
Giải thích: