Slow Sand Filtration

‘Slow Sand Filtration’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Lọc cát chậm
Giải thích thuật ngữ: Cho nước thô chảy qua một lớp cát với tốc độ chậm giúp loại bỏ đáng kể các chất ô nhiễm sinh hóa.