Small Quantity Generator (SQG-sometimes referred to as “Squeegee”)

‘Small Quantity Generator (SQG-sometimes referred to as “Squeegee”)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nguồn thải số lượng nhỏ (SQG- đọc là “squeegee”)
Giải thích thuật ngữ: Người hay công ty thải từ 220-2200 pound chất thải nguy hại mỗi tháng; họ được yêu cầu giữ biên bản ghi chép nhiều hơn nguồn thải được miễn có điều kiện. Nguồn thải số lượng nhỏ là loại nhân tố thải nguy hại rộng nhất, bao gồm cửa hàng ôtô, lau dọn làm khô, tiệm rửa ảnh, và các loại hình kinh doanh nhỏ khác. (Xem: nguồn thải được miễn có điều kiện).